Darmowa dostawa od 1 231,23 zł
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszymi doradcami: /
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

 1. §1 Postanowienia wstępne
  1. 1. Sklep internetowy ROBIN dostępny pod adresem internetowym robin.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Szafrugę, Joannę Bucoń oraz Bogdana Stopkę tj. ROBIN SZAFRUGA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303) przy ul. Łącznej 39, lok. 121, KRS: 0000905185, REGON: 389156315, NIP: 6292500409.
  2. 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  3. 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.09.2021r.
 2. §2 Definicje
  1. 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
  2. 2. Indywidualny Przedsiębiorca - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. 3. Klient – osoba fizyczna bądź osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  4. 4. Sklep - sklep internetowy, który prowadzony jest przez Sprzedawcę pod adresem internetowym robin.pl
  5. 5. Sprzedawca - ROBIN SZAFRUGA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303) przy ul. Łącznej 39, lok. 121, KRS: 0000905185, REGON: 389156315, NIP: 6292500409.
  6. 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  7. 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
  8. 8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9. 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  10. 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  11. 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  12. 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  13. 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  14. 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  15. 15. Dostawa - dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, Przedmiotu Umowy, na podany przez niego adres dostawy.
 3. §3 Kontakt ze Sklepem
  1. 1. Adres Sprzedawcy: ul. Łączna 39, lok. 121, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  2. 2. Adres e-mail Sprzedawcy: robin@robin.pl
  3. 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 268 36 00
  4. 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING Bank Śląski S.A. 34 1050 1272 1000 0092 8616 6740
  5. 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:30-16:00.
 4. §4 Wymagania techniczne
  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   1. a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
   2. b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   3. c. włączona obsługa plików cookies,
  2. §5 Informacje ogólne
   1. 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
   2. 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
   3. 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Jednocześnie każdy z produktów zawiera w swoim opisie również cenę netto.
   4. 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe, które w niektórych przypadkach ustalane są indywidualnie z konsultantem), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
   5. 5. Co do zasady Klient ma możliwość samodzielnego obliczenia kosztów dostawy, które uzależnione są od rodzaju oraz ilości Produktów.
   6. 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
   7. 7. Przedstawienie w Sklepie wizerunków produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
  3. §6 Zakładanie Konta w Sklepie
   1. 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych takich jak: Imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, adres dostawy, e-mail, numer kontaktowy, numer NIP, itp.
   2. 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
   3. 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
   4. 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
  4. §7 Zamówienia
   1. 1. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
   2. 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
   3. 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
   4. 4. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
   5. 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
    1. 5.1 Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
    2. 5.2 Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
    3. 5.3 Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość, dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.
    4. 5.4 Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
     1. 5.4.1 Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
     2. 5.4.2 Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
    5. 5.5 W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 7 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
    6. 5.6 Czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
  5. §8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
   1. 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
    1. a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
    2. b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
    3. c. Odbiór osobisty w siedzibie Producenta Produktu
   2. 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
    1. a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
    2. b. Płatności elektroniczne;
    3. c. Płatność kartą płatniczą;
    4. d. Płatność gotówką za pobraniem.
   3. 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
  6. §9 Wykonanie umowy sprzedaży
   1. 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7.4 Regulaminu. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia nie zostanie rozpatrzony i przyjęty do realizacji, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną na podany przez siebie adres elektroniczny.
   2. 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przekazuje Zamówienie do opiekuna handlowego. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje, zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   3. 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta zapoznania się z Regulaminem, jego pełną akceptacją oraz z akceptacją zobowiązania do zapłaty wynikającego ze złożonego zamówienia, w szczególności jego wysokości i terminu zapłaty.
   4. 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie lub w terminie ustalonym mailowo z opiekunem handlowym, po otrzymaniu informacji o przewidywanych kosztach dostawy.
   5. 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w wiadomości mailowej od opiekuna handlowego (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
   6. 6. A - W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin dla danego Produktu. B - W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość zdecydowania, czy wyraża zgodę na różne terminy dostaw poszczególnych Produktów, czy też na dostawę wszystkich Produktów w jednym terminie.
   7. 7. W przypadku wydłużającego się okresu oczekiwania na dostawę danego Produktu, Klient ma możliwość zdecydowania, czy w jego miejsce zamawia inny, dostępny w krótszym terminie. W takim przypadku Klient informowany jest również o ewentualnej dopłacie tytułem zmiany zamówienia – w zależności od ceny zamieniającego Produktu.
   8. 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
    1. a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
    2. b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   9. 9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru).
   10. 10. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
   11. 11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
   12. 12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
   13. 13. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
   14. 14. Sprzedawca nie odpowiada za wniesienie Produktu do budynku oraz jego montaż.
  7. §10 Prawo odstąpienia od umowy
   1. 1. Konsument oraz Indywidualny Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży (lub jej części) bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy.
   3. 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
   4. 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 jest odrębny dla każdego pojedynczego Produktu i biegnie od objęcia w posiadanie każdego z nich z osobna.
   5. 5. Konsument oraz Indywidualny Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę oświadczenia przed jego upływem.
   6. 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
   7. 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy na podany przez Niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   8. 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
    1. a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
    2. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
    3. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
    4. d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    5. e. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
    6. f. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
    7. g. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   9. 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
   10. 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy w odniesieniu do Umowy:
    1. a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    2. b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    3. c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
    4. d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
    5. e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
    6. f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
   11. §11 Reklamacja i gwarancja
    1. 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, dostępne w ofercie Sprzedawcy.
    2. 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
    3. 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
    4. 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
    5. 5. Możliwość zgłoszenia reklamacji uwarunkowana jest potwierdzeniem przez Klienta zakupu danego Produktu u Sprzedawcy.
    6. 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
    7. 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
    8. 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zainstalowanie produktu oraz za jego niezgodne z instrukcją używanie, z zastrzeżeniem art. 5561 §3 kodeksu cywilnego.
    9. 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w korespondencji z opiekunem.
    10. 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
   12. §12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
    1. 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
    2. 2. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
     1. a. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
     2. b. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.
     3. c. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
    3. §13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
     1. 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
     2. 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
     3. 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
      1. a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
      2. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
     4. 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
     5. 5. Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych jak i prawo do ich ograniczonego przetwarzania.
     6. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
     7. 7. Dane osobowe Klienta będą przez Sprzedawcę przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim zostały zebrane, a także przez okres niezbędny do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością Sprzedawcy.
     8. 8. Klient posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, lub niektórych danych osobowych, w sytuacji kiedy
      1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      2. b) cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
      3. c) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
     9. W sytuacji zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę.
     10. 9. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie w tym przedmiocie może zostać złożone w dowolnej formie; w razie złożenia przez Klienta przedmiotowego oświadczenia w formie ustnej, Sprzedawca będzie uprawniony do żądania od Klienta potwierdzenia treści złożonego oświadczenia woli za pomocą trwałego nośnika danych.
     11. 10. Klient jest uprawniony do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę do organu nadzoru. Organem nadzoru w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa) przy ul. Stawki 2
    4. §14 Polityka Cookies
     1. 1. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
     2. 2. Korzystanie z usług oferowanych przez Sklep jest równoznaczne z akceptacją polityki cookies Sprzedawcy.
     3. 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
     4. 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
     5. 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
      1. a) dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
      2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
      3. c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
      4. d) umożliwienie stworzenia profilu preferencyjnego Użytkownika, dzięki któremu, możliwe będzie wysyłanie propozycji zakupu sprzętu gastronomicznego zbliżonego do dotychczas zamawianego.
     6. 6. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania - przeglądarki internetowej.
     7. 7. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu takich jak: koszyk, lista zakupów, oferta.
    5. §15 Postanowienia końcowe
     1. 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
     2. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
     3. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
     4. 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
     5. Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy
Zaufane Opinie IdoSell
4.44 / 5.00 18 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-14
obsługa i realizaja zamówienia bez zastrzeżeń
2023-08-25
Zamówienie dotarło w całości :-) Szybka dostawa
pixel